سرپرستی روزنامه اقتصادی آسیا در مشهد
 • حرف درمانی باید حذف شود؛ امسال باید عمل کنیم
 • حرف درمانی باید حذف شود؛ امسال باید عمل کنیم
 • کاهش چشمگیر حوادث جاده‌ای خراسان رضوی با آگاه‌سازی به‌موقع هلال احمر
 • کاهش چشمگیر حوادث جاده‌ای خراسان رضوی با آگاه‌سازی به‌موقع هلال احمر
 • ۶ مرکز اُتیسم در خراسان رضوی فعال است
 • باید در جهت رفع مشکلات کودکان اُتیسم تلاش و کوششی همگانی داشته باشیم
 • سومین اجلاس میزبانی ایرانی اسلامی در مشهد برگزار می‌شود
 • یک درصد کودکان ایرانی مبتلا به بیماری اُتیسم هستند
 • افزایش 3 درصدی تعداد زائر ورودی به مشهد تا به امروز
 • المان گوهرسنگ ها، نوروز در میدان جانباز رونمایی می شود
 • صادرات 1762 میلیون دلار کالا از استان طی 11 ماهه سال 96
 • بازرسان، آتش نشان داوطلب می شوند
 • پایان دومین رنکینگ بزرگ اسنوکرخراسان
 • هشدار رئیس بانک مرکزی اروپا به ترامپ درباره وضع تعرفه
 • افتخارآفرینان وزنه‌برداری جهان مدال‌هایشان را به آستان قدس رضوی هدیه کردند
 • نشست مشترک معاون صنايع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتي استان خراسان رضوي با فعالين اقتصادي کشور سوريه
 • توليد، اشتغال پايدار و توسعه صادرات،سه محور مهم در حوزه اقتصادي  
 • ساخت و تغییر پروفایل های مختلف در اندروید با Profile manager
 • جشن تولد لامبورگینی با "میورا اونتادور"
 • خودروهای ارزان سوزوکی کیفیت یا تسخیر بازار
 • سیاستهای ویژه برای فروش محصولات پژو در ایران
 • مشاور وزیر صنعت : قرارداد سیتروئن با ساپیا مبارک است
 • ضعف نظارت وزارت صنعت بر خودروسازان!
 • مرسدس کلاس E کوپه در حال تست با پوشش استتاری
 • باید در جهت رفع مشکلات کودکان اُتیسم تلاش و کوششی همگانی داشته باشیم
 • تولید ۲ مدل سواری متوقف شد
 • تولید ۲ مدل سواری متوقف شد
 • فیشهای حقوقی و آدرسهای اشتباه
 • رسوایی میتسوبیشی درباره میزان مصرف سوخت، مربوط به خودروهای ژاپنی است نه آمریکایی
 • رسوایی میتسوبیشی درباره میزان مصرف سوخت، مربوط به خودروهای ژاپنی است نه آمریکایی
 • نیازمند یک خط اعتباری برای جذب سرمایه گذار و آغاز پروژه هستیم/ براساس حمایت های قطعی، می توانیم برنامه زمانبندی اعلام کنیم
 • کاهش چشمگیر حوادث جاده‌ای خراسان رضوی با آگاه‌سازی به‌موقع هلال احمر
 • کاهش چشمگیر حوادث جاده‌ای خراسان رضوی با آگاه‌سازی به‌موقع هلال احمر
 • آغاز طرح ضیافت ماه مبارک رمضان در خراسان رضوی
 • تست cs35 در کاشان/شاسی بلندی متفاوت که در سایپای کاشان مونتاژ می شود
 • حق ۴۹۰هزار کارگر در جیب ۱۶ مدیر دولتی
 • کدخبر: 3278
  ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آرﺗﺎ ﺳﺎزه ﭘﺎرﺳﯿﺎن:
  ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﮑﺜﺮ آراء در ﻣﻌﻤﺎرى اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺖ

  ﻣﺪﯾــﺮ ﺷــﺮﮐﺖ آرﺗــﺎ ﺳــﺎزه ﭘﺎرﺳــﯿﺎن ﮔﻔــﺖ: در راﺑﻄــﻪ ﺑــﺎ ﺣــﻮزه ﻫــﺎى ﻣﻌﻤــﺎرى ﻧــﮕﺎه و اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺳــﺎزى ﺗﺨﺼﺼــﻰ ﻧﻤــﻰ ﺗﻮاﻧــﺪ اﺟﺒــﺎر و ﻏﺎﻟــﺐ ﮔــﺮدد، ﭼــﺮا ﮐــﻪ ﻣﻌﻤــﺎرى ﯾــﮏ ﺣــﻮزه  ﻓﺮﻫﻨﮕــﻰ اﺳــﺖ و ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﺣﯿﻄــﻪ ﺑﺎﯾﺪﻫــﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫــﺎ ﻧﯿﺴــﺖ.

  ﺑــﻪ ﮔــﺰارش آﺳــﯿﺎ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣــﻞ ﺷــﺮﮐﺖ آرﺗــﺎ ﺳــﺎزه ﭘﺎرﺳﯾﺎن در ﺧﺼــﻮص ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ اﯾــﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﮔﻔــﺖ: آرﺗــﺎ ﺳــﺎزه ﭘﺎرﺳــﯿﺎن ﻣﺘﺸــﮑﻞ از ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾــﻰ اﺳــﺖ ﮐــﻪ از اﯾــﺪه ﺗــﺎ اﺟــﺮا در ﺣــﻮزه ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫــﺎى ﻟﻮﮐــﺲ ﺷــﻬﺮى ﻣﺸــﻐﻮل ﺑــﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﻫﺴــﺘﯿﻢ. ﻋﻠﯿﺮﺿــﺎ دادرس درﻣــﻮرد ﻣﺸــﮑﻞ ﺻﻨﻌــﺖ و ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻣﺸــﻬﺪ اﻇﻬﺎرداﺷــﺖ: ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ در ﻣﺸــﻬﺪ ﺳﯿﺎﺳــﺖ ﮔــﺬارى ﻫﺎﯾــﻰ ﻃــﻰ ﭼﻨــﺪ ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ اﻋﻤــﺎل ﺷــﺪ ﮐــﻪ در ﻧﺘﯿﺠــﻪ اﯾــﻦ ﺳﯿﺎﺳــﺖ ﻫــﺎ اﻓﺰاﯾــﺶ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑــﻪ ﺳــﻤﺖ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻﻨﻌــﺖ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺮﻓــﺖ و اﺻــﻮﻻ ﺑــﺎ اﯾــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎﻧﻪ درﺳــﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺑﺮﺧــﻮرد ﻧﺸــﺪ. وى در ﺧﺼــﻮص ﻣﺸــﮑﻼت اﺻﻠــﻰ ﺻﻨﻌــﺖ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﻔــﺖ: درﻣﺸــﻬﺪ ﺣــﻮزه ﻫــﺎى ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬارى ﺑﺰرﮔــﻰ ﻣﺜــﻞ ﭘﺪﯾــﺪه داﺷــﺘﯿﻢ ﮐــﻪ در ﺳــﻄﺢ ﮐﺸــﻮر ﺷــﺎﺧﺺ ﺑــﻮد و ﺑــﺎ ﺗﻌﻠﯿــﻖ ﭘــﺮوژه ﭘﺪﯾــﺪه ﻣﺸــﻬﺪ، ﺑــﺎزار ﺑــﺰرگ اﯾــﻦ ﺻﻨﻌــﺖ ﭼــﻪ ﺑــﻪ ﻟﺤــﺎظ اﺷــﺘﻐﺎل زاﯾــﻰ و ﭼــﻪ ﺑــﻪ ﻟﺤــﺎظ درآﻣــﺪ ازدﺳــﺖ رﻓــﺖ. اﻣﯿــﺪ اﺳــﺖ ﺑــﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺷــﻬﺮ و ﺷــﻮراى ﺷــﻬﺮ ﺟﺪﯾــﺪ، ﻃﺒــﻖ ﺷــﻌﺎرﻫﺎ و ادﻋﺎﻫــﺎ، اﺗﻔﺎﻗــﺎت ﺧﻮﺑــﻰ در اﯾــﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺻــﻮرت ﺑﮕﯿــﺮد و ﻣــﺎ ﺷــﺎﻫﺪ ﻣﺮﺗﻔــﻊ ﺷــﺪن اﯾــﻦ رﮐــﻮد ﺑﺎﺷــﯿﻢ. ﻋﻠﯿﺮﺿــﺎ دادرس در ﺧﺼــﻮص ﺗﺎﺛﯿــﺮ ﻓﺮﻫﻨــﮓ در ﺣــﻮزه ﻣﻌﻤــﺎرى اﻓــﺰود: در راﺑﻄــﻪ ﺑــﺎ ﺣــﻮزه ﻫــﺎى ﻣﻌﻤــﺎرى ﻧــﮕﺎه و اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺳــﺎزى ﺗﺨﺼﺼــﻰ ﻧﻤــﻰ ﺗﻮاﻧــﺪ ﺧﯿﻠــﻰ اﺟﺒــﺎر وﻏﺎﻟــﺐ ﮔــﺮدد، ﭼــﺮا ﮐــﻪ ﻣﻌﻤــﺎرى ﯾــﮏ ﺣــﻮزه  ﻓﺮﻫﻨﮕــﻰ اﺳــﺖ و ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﺣﯿﻄــﻪ ﺑﺎﯾﺪﻫــﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫــﺎ ﻧﯿﺴــﺖ وﻧﻤــﻰ ﺗــﻮان ﺑــﺮاى ﯾــﮏ ﺷــﻬﺮ وﯾــﮏ ﻣﻨﻄﻘــﻪ در راﺑﻄــﻪ ﺑــﺎ ﺳــﻼﯾﻖ ﺷــﺨﺼﻰ و ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫــﺎى ﺧﺼﻮﺻــﻰ اﺟﺒــﺎر ﺗﻌﺮﯾــﻒ ﮐــﺮد، ﺑﺎﯾــﺪ در اﯾــﻦ ﺣــﻮزه ﺑــﻪ ﺗﮑﺜﯿــﺮ آراء و ﺑــﻪ ﺳــﻼﯾﻖ اﺷــﺨﺎص اﺣﺘــﺮام ﮔﺬاﺷــﺖ.

  کلید واژه ها
  ﺷــﺮﮐﺖ آرﺗــﺎ ﺳــﺎزه ﭘﺎرﺳــﯿﺎن، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﮑﺜﺮ آراء در ﻣﻌﻤﺎرى اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺖ
  نظرات
  اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید.
  ارسال نظر  مطالب مرتبط