سرپرستی روزنامه اقتصادی آسیا در مشهد
 • حرف درمانی باید حذف شود؛ امسال باید عمل کنیم
 • حرف درمانی باید حذف شود؛ امسال باید عمل کنیم
 • کاهش چشمگیر حوادث جاده‌ای خراسان رضوی با آگاه‌سازی به‌موقع هلال احمر
 • کاهش چشمگیر حوادث جاده‌ای خراسان رضوی با آگاه‌سازی به‌موقع هلال احمر
 • ۶ مرکز اُتیسم در خراسان رضوی فعال است
 • باید در جهت رفع مشکلات کودکان اُتیسم تلاش و کوششی همگانی داشته باشیم
 • سومین اجلاس میزبانی ایرانی اسلامی در مشهد برگزار می‌شود
 • یک درصد کودکان ایرانی مبتلا به بیماری اُتیسم هستند
 • افزایش 3 درصدی تعداد زائر ورودی به مشهد تا به امروز
 • المان گوهرسنگ ها، نوروز در میدان جانباز رونمایی می شود
 • صادرات 1762 میلیون دلار کالا از استان طی 11 ماهه سال 96
 • بازرسان، آتش نشان داوطلب می شوند
 • پایان دومین رنکینگ بزرگ اسنوکرخراسان
 • هشدار رئیس بانک مرکزی اروپا به ترامپ درباره وضع تعرفه
 • افتخارآفرینان وزنه‌برداری جهان مدال‌هایشان را به آستان قدس رضوی هدیه کردند
 • نشست مشترک معاون صنايع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتي استان خراسان رضوي با فعالين اقتصادي کشور سوريه
 • توليد، اشتغال پايدار و توسعه صادرات،سه محور مهم در حوزه اقتصادي  
 • ساخت و تغییر پروفایل های مختلف در اندروید با Profile manager
 • جشن تولد لامبورگینی با "میورا اونتادور"
 • خودروهای ارزان سوزوکی کیفیت یا تسخیر بازار
 • سیاستهای ویژه برای فروش محصولات پژو در ایران
 • مشاور وزیر صنعت : قرارداد سیتروئن با ساپیا مبارک است
 • ضعف نظارت وزارت صنعت بر خودروسازان!
 • مرسدس کلاس E کوپه در حال تست با پوشش استتاری
 • باید در جهت رفع مشکلات کودکان اُتیسم تلاش و کوششی همگانی داشته باشیم
 • تولید ۲ مدل سواری متوقف شد
 • تولید ۲ مدل سواری متوقف شد
 • فیشهای حقوقی و آدرسهای اشتباه
 • رسوایی میتسوبیشی درباره میزان مصرف سوخت، مربوط به خودروهای ژاپنی است نه آمریکایی
 • رسوایی میتسوبیشی درباره میزان مصرف سوخت، مربوط به خودروهای ژاپنی است نه آمریکایی
 • نیازمند یک خط اعتباری برای جذب سرمایه گذار و آغاز پروژه هستیم/ براساس حمایت های قطعی، می توانیم برنامه زمانبندی اعلام کنیم
 • کاهش چشمگیر حوادث جاده‌ای خراسان رضوی با آگاه‌سازی به‌موقع هلال احمر
 • کاهش چشمگیر حوادث جاده‌ای خراسان رضوی با آگاه‌سازی به‌موقع هلال احمر
 • آغاز طرح ضیافت ماه مبارک رمضان در خراسان رضوی
 • تست cs35 در کاشان/شاسی بلندی متفاوت که در سایپای کاشان مونتاژ می شود
 • حق ۴۹۰هزار کارگر در جیب ۱۶ مدیر دولتی
 • کدخبر: 3279
  در اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮوش ﭘﺮوژه ﻫﺎى آﻣﺎده ﺗﺤﻮﯾﻞ، ﻣﻄﺮح ﺷﺪ:
  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻗﺸﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ

  در ﺣﺎﻟﯿﮑــﻪ در اﮐﺜــﺮ ﮐﺸــﻮرﻫﺎى دﻧﯿــﺎ ﺳــﺎﺧﺖ و ﺳــﺎز ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﯾــﮏ ﺷــﻐﻞ ﺗﺨﺼﺼــﻰ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎر ﻣــﻰ رود و ﻓﻘــﻂ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿــﻦ اﻧﺠــﺎم ﻣــﻰ ﺷــﻮد، در اﯾــﺮان ﻏﯿﺮﻣﺘﺨﺼــﺺ ﻫــﺎ ﻫــﻢ  در اﯾــﻦ ﺣــﻮزه ورود ﭘﯿﺪاﮐــﺮده اﻧــﺪ. 

  ﺑــﻪ ﮔــﺰارش آﺳــﯿﺎ، ﻣﺠﺘﺒــﻰ ﻗﺪﺳــﻰ روﺣﺎﻧــﻰ، ﻣﺪﯾــﺮ ﻋﺎﻣــﻞ ﺷــﺮﮐﺖ آل ﻋﻤــﺮان آرﯾــﺎ در اوﻟﯿــﻦ ﻧﺸﺴــﺖ ﺑﺮرﺳــﻰ ﻣﺸــﮑﻼت ﻓــﺮوش ﭘــﺮوژه ﻫــﺎى آﻣــﺎده ﺗﺤﻮﯾــﻞ، ﮔﻔــﺖ: ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫــﺎى ﻣﺴــﮑﻮﻧﻰ دﺳــﺘﻪ ﺑﻨــﺪى ﻫــﺎى ﻣﺘﻔﺎوﺗــﻰ دارﻧــﺪ؛ ﻣﺴــﮑﻦ ﻫــﺎى ارزان ﻗﯿﻤــﺖ ﮐــﻪ ﻋﻤﻮﻣــﺎ در ﺣﺎﺷــﯿﻪ ﺷــﻬﺮﻫﺎى ﺑــﺰرگ ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﻣــﻰ ﺷــﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﮔﻠﺒﻬــﺎر، دوم، ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﯾــﻰ ﺑــﺎ ﻗﯿﻤــﺖ ﻫــﺎى ﻧــﻪ ﭼﻨــﺪان ارزان  ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﺗﻮﻣــﺎن 100و ﻧــﻪ ﭼﻨــﺪان ﮔــﺮان ﮐــﻪ ﺣــﺪود ﻗﯿﻤــﺖ آن، اﺳــﺖ و ﺑــﺮاى ﻗﺸــﺮ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺟﺎﻣﻌــﻪ و ﮐﺎرﻣﻨــﺪان ﺗﻌﺒﯿــﻪ ﻣــﻰ ﺷــﻮد و دﺳــﺘﻪ ﺳــﻮم، ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫــﺎى ﻟﻮﮐــﺲ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐــﻪ ﻣﺸــﺘﺮى ﺧــﺎص ﺧــﻮد را دارﻧــﺪ. وى اﻓــﺰود: ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐــﺰ اﻧﺒــﻮه ﺳــﺎزان ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﺮ ﻗﺸــﺮ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺑﺎﺷــﺪ زﯾــﺮا اﯾــﻦ ﻗﺸــﺮ ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿــﺎز را دارﻧــﺪ. روﺣﺎﻧــﻰ ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑــﻪ درراﺑﻄــﻪ ﺑــﺎ ﺑﺤــﺚ ﺳــﺎﺧﺖ و ﺳــﺎز ﺑﺎﯾــﺪ ﻣﺜﻠﺜــﻰ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷــﻬﺮدارى، ﺷــﻮراى ﺷــﻬﺮ و ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺳــﺎزى، ﺳــﻪ راس آن ﺑﺎﺷــﻨﺪ، ﮔﻔــﺖ: ﺿﻤﻨــﺎ ﺑﻬــﺮه ﻫــﺎى ﺑﺎﻧﮑــﻰ ﺑﺎﯾــﺪ ﭘﺎﯾﯿــﻦ ﺑﯿﺎﯾــﺪ و ﺗــﮏ رﻗﻤــﻰ ﺷــﻮد. وى در ﺧﺼــﻮص رﮐــﻮد ﺻﻨﻌــﺖ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﻔــﺖ: ﻣﺴــﺎﺋﻞ رﮐــﻮد ﺑــﺎزار ﻣﺴــﮑﻦ ﺑــﻪ دودﺳــﺘﻪ دﻻﯾــﻞ ﻣﻮﻗــﺖ و ﭘﺎﯾــﺪار ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﻣــﻰ ﺷــﻮﻧﺪ،دﻻﯾﻞ ﻣﻮﻗــﺖ ﺷــﺎﻣﻞ، ﺳﯿﺎﺳــﺖ ﻫــﺎى اﻧﻘﺒﺎﺿــﻰ دوﻟــﺖ، اﻓﺰاﯾــﺶ ﺳــﻮد ﺑﺎﻧﮑــﻰ، ﺑﺎزارﻫــﺎى ﺟﺎﯾﮕﺰﯾــﻦ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺑــﻮرس و ﻃــﻼ و ﻗﻮاﻧﯿــﻦ ﺷــﻮراﻫﺎى ﺷــﻬﺮ، ﺷــﺪه و دﻻﯾــﻞ  ﭘﺎﯾــﺪار ﻧﯿﺰ ﺷــﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﺧﺪﻣــﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ، ﻗﯿﻤــﺖ ﻣﺼﺎﻟــﺢ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ، ﻫﺰﯾﻨــﻪ  دﺳــﺘﻤﺰد ﻧﯿــﺮوى ﮐﺎر و درآﻣــﺪ ﺷــﻬﺮدارى از ﻓــﺮوش ﺗﺮاﮐــﻢ اﺳــﺖ. ﯾﮑــﻰ دﯾﮕــﺮ از ﺣﺎﺿــﺮان در اﯾــﻦ ﻧﺸﺴــﺖ، اﯾﻤــﺎن ﻣﺮداﻧــﻰ، رﯾﯿــﺲ ﻫﯿــﺎت ﻣﺪﯾــﺮه ﺷــﺮﮐﺖ اﻧﺒــﻮه ﺳــﺎزى ﭘــﻰ ﭘــﻞ ﺳــﺎزه ﺳــﻨﺎﺑﺎد، ﮔﻔــﺖ: ﺳﯿﺎﺳــﺖ ﻫــﺎى دوﻟــﺖ اﻧﻘﺒﺎﺿــﻰ اﺳــﺖ؛ ﺑــﻪ ﻫﻤﯿــﻦ دﻟﯿــﻞ ﺗــﺎ ﺑــﻪ اﻗﺘﺼــﺎد ﮐﺸــﻮر ﻧﻘﺪﯾﻨﮕــﻰ وارد ﻧﺸــﻮد ﻧﻤــﻰ ﺗــﻮان از اﯾــﻦ رﮐــﻮد ﺧــﺎرج ﺷــﺪ. وى اداﻣــﻪ داد: ﺑﺮﻧــﺪ ﺳــﺎزى در ﺣــﻮزه  ﺳــﺎﺧﺖ و ﺳــﺎز ﺑــﺎزده ﺧﻮﺑــﻰ ﺧﻮاﻫــﺪ داﺷــﺖ و ﻫــﺮ ﭘــﺮوژه اى ﮐــﻪ  از اﯾــﻦ اﯾــﺪه اﺳــﺘﻔﺎده ﮐــﺮده، ﻣﻮﻓــﻖ ﺑــﻮده اﺳــﺖ. ﻣﺤﻤــﺪ ﻗﺪﺳــﻰ روﺣﺎﻧــﻰ، ﻣﻌــﺎون ﺷــﺮﮐﺖ آل ﻋﻤــﺮان آرﯾــﺎ ﻧﯿــﺰ ﻋﻠــﻞ رﮐــﻮد ﭘــﺮوژه ﻫــﺎ و ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﮐﻞ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎرﻫــﺎى ﮐﻨﻮﻧــﻰ را اﯾﻨﮕﻮﻧــﻪ ﺑﯿــﺎن ﮐــﺮد: ﺑــﺎﻻ ﺑــﻮدن ﻋﺮﺿــﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺗﻘﺎﺿــﺎ در  ﺧﺎﻧــﻮاده، 8ﺻﻨﻌــﺖ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼــﻮن در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ﺑــﻪ ازاى ﻫــﺮ  ﺑﺮاﺑــﺮ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧــﻰ اﺳــﺖ.5ﯾــﮏ واﺣــﺪ ﺗﺠــﺎرى دارﯾــﻢ ﮐــﻪ وى اﻓــﺰود: دوﻣﺴــﺌﻠﻪ دﯾﮕــﺮ ﮐــﻪ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎرﻫــﺎ در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ﺑــﺎ آن روﺑــﻪ رو ﻫﺴــﺘﻨﺪ اﯾــﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ اﻣــﺮوزه ﮐﺴــﺐ وﮐﺎرﻫــﺎ ﺑــﻪ ﺳــﻤﺖ اﻗﺘﺼــﺎد اﯾﻨﺘﺮﻧﺘــﻰ ﺳــﻮق داده ﺷــﺪه اﺳــﺖ و دوم اﯾﻨﮑــﻪ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر ﻣﻮﻟــﺪ ﻫــﻢ ﻧﺪارﯾــﻢ.

  کلید واژه ها
  ﺷــﺮﮐﺖ آل ﻋﻤــﺮان آرﯾــﺎ، اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮوش ﭘﺮوژه ﻫﺎى آﻣﺎده ﺗﺤﻮﯾﻞ
  نظرات
  اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید.
  ارسال نظر  مطالب مرتبط