سرپرستی روزنامه اقتصادی آسیا در مشهد
 • حرف درمانی باید حذف شود؛ امسال باید عمل کنیم
 • حرف درمانی باید حذف شود؛ امسال باید عمل کنیم
 • کاهش چشمگیر حوادث جاده‌ای خراسان رضوی با آگاه‌سازی به‌موقع هلال احمر
 • کاهش چشمگیر حوادث جاده‌ای خراسان رضوی با آگاه‌سازی به‌موقع هلال احمر
 • ۶ مرکز اُتیسم در خراسان رضوی فعال است
 • باید در جهت رفع مشکلات کودکان اُتیسم تلاش و کوششی همگانی داشته باشیم
 • سومین اجلاس میزبانی ایرانی اسلامی در مشهد برگزار می‌شود
 • یک درصد کودکان ایرانی مبتلا به بیماری اُتیسم هستند
 • افزایش 3 درصدی تعداد زائر ورودی به مشهد تا به امروز
 • المان گوهرسنگ ها، نوروز در میدان جانباز رونمایی می شود
 • صادرات 1762 میلیون دلار کالا از استان طی 11 ماهه سال 96
 • بازرسان، آتش نشان داوطلب می شوند
 • پایان دومین رنکینگ بزرگ اسنوکرخراسان
 • هشدار رئیس بانک مرکزی اروپا به ترامپ درباره وضع تعرفه
 • افتخارآفرینان وزنه‌برداری جهان مدال‌هایشان را به آستان قدس رضوی هدیه کردند
 • نشست مشترک معاون صنايع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتي استان خراسان رضوي با فعالين اقتصادي کشور سوريه
 • توليد، اشتغال پايدار و توسعه صادرات،سه محور مهم در حوزه اقتصادي  
 • ساخت و تغییر پروفایل های مختلف در اندروید با Profile manager
 • جشن تولد لامبورگینی با "میورا اونتادور"
 • خودروهای ارزان سوزوکی کیفیت یا تسخیر بازار
 • سیاستهای ویژه برای فروش محصولات پژو در ایران
 • مشاور وزیر صنعت : قرارداد سیتروئن با ساپیا مبارک است
 • ضعف نظارت وزارت صنعت بر خودروسازان!
 • مرسدس کلاس E کوپه در حال تست با پوشش استتاری
 • باید در جهت رفع مشکلات کودکان اُتیسم تلاش و کوششی همگانی داشته باشیم
 • تولید ۲ مدل سواری متوقف شد
 • تولید ۲ مدل سواری متوقف شد
 • فیشهای حقوقی و آدرسهای اشتباه
 • رسوایی میتسوبیشی درباره میزان مصرف سوخت، مربوط به خودروهای ژاپنی است نه آمریکایی
 • رسوایی میتسوبیشی درباره میزان مصرف سوخت، مربوط به خودروهای ژاپنی است نه آمریکایی
 • نیازمند یک خط اعتباری برای جذب سرمایه گذار و آغاز پروژه هستیم/ براساس حمایت های قطعی، می توانیم برنامه زمانبندی اعلام کنیم
 • کاهش چشمگیر حوادث جاده‌ای خراسان رضوی با آگاه‌سازی به‌موقع هلال احمر
 • کاهش چشمگیر حوادث جاده‌ای خراسان رضوی با آگاه‌سازی به‌موقع هلال احمر
 • آغاز طرح ضیافت ماه مبارک رمضان در خراسان رضوی
 • تست cs35 در کاشان/شاسی بلندی متفاوت که در سایپای کاشان مونتاژ می شود
 • حق ۴۹۰هزار کارگر در جیب ۱۶ مدیر دولتی
 • کدخبر: 3281
  ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﻞ اﻓﺰان ﺗﻮس، دو ﻋﺎﻣﻞ رﮐﻮد ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد:
  ﺑﻬﺮه ﻫﺎى ﺑﺎﻧﮑﻰ و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﻰ

  ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣــﻞ ﺷــﺮﮐﺖ ﻧﯿــﻞ اﻓــﺰان ﺗــﻮس ﮔﻔــﺖ: دوﻟــﺖ ﯾﺎزدﻫــﻢ ارزش ﭼﺸــﻤﮕﯿﺮى ﺑــﺮاى ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎى داﻧــﺶ ﺑﻨﯿــﺎن ﻗﺎﺋــﻞ ﺷــﺪ و اﯾــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﺑــﺮاى ﻣــﺎ ﺣﺎﺋــﺰ اﻫﻤﯿــﺖ اﺳــﺖ. 

  ﺑــﻪ ﮔــﺰارش آﺳــﯿﺎ، ﻓﺎﻃﻤــﻪ ﺟﻤﯿﻠــﻰ، ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣــﻞ ﺷــﺮﮐﺖ ﻧﯿــﻞ اﻓﺰان ﺗــﻮس، در ﻣــﻮرد ﺗﻌﺎﻣــﻼت دوﻟــﺖ ﺑــﺎ ﺷــﺮﮐﺖ داﻧــﺶ ﺑﻨﯿــﺎن اﻇﻬــﺎر داﺷــﺖ: دوﻟــﺖ ﯾﺎزدﻫــﻢ، ارزش ﭼﺸــﻤﮕﯿﺮى ﺑــﺮاى ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎى داﻧــﺶ ﺑﻨﯿــﺎن ﻗﺎﺋــﻞ ﺷــﺪ و اﯾــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﺑــﺮاى ﻣــﺎ ﺣﺎﺋــﺰ اﻫﻤﯿــﺖ ﺑــﻮده و ﺑــﺮاى ﺟﻮاﻧﺎﻧــﻰ ﮐــﻪ ﺑــﻪ دﻧﺒــﺎل ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨــﻰ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﺴــﻬﯿﻼت و اﻣﮑﺎﻧــﺎت ﻣﻔﯿــﺪ و ﻣﺆﺛــﺮى ﻓﺮاﻫــﻢ آورده اﺳــﺖ. ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣــﻞ ﺷــﺮﮐﺖ ﻧﯿــﻞ اﻓــﺰان ﺗــﻮس، ﻋﻠــﺖ رﮐــﻮد ﺻﻨﻌــﺖ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن را ﮐﺎﻫــﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕــﻰ در اﻗﺘﺼــﺎد داﻧﺴــﺘﻪ و اﻓــﺰود: اﯾــﻦ اﺗﻔــﺎق ﺑﺎﻋــﺚ ﮐﻨــﺪ ﺷــﺪن اﯾــﻦ ﺻﻨﻌــﺖ ﺷــﺪه اﺳــﺖ. اﻟﺒﺘــﻪ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖ ﻫــﺎى اﯾﺠــﺎد ﺷــﺪه و ﺗﺄﺛﯿــﺮ ﺑﺮﺟــﺎم، ﺗﻌﺎﻣــﻼت ﺑﯿــﻦ ﮐﺸــﻮرﻫﺎ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﮔﺮدﯾــﺪ ﮐــﻪ در ﻧﺘﯿﺠــﻪ اﯾــﻦ ﺗﻌﺎﻣــﻼت، ﭼﺮﺧــﻪ اﻗﺘﺼــﺎدى اﯾــﺮان از ﺣﺎﻟــﺖ ﺳــﮑﻮن درآﻣــﺪه و ﺑــﻪ
  روﻧﻖ، ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﻰ و ﺣﺮﮐﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﺟﻤﯿﻠــﻰ ﺑــﺎ اﺷــﺎره ﺑــﻪ ﺑﻬــﺮه ﻫــﺎى ﺑﺎﻧﮑــﻰ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﯾﮑــﻰ دﯾﮕــﺮ از ﻋﻮاﻣــﻞ رﮐــﻮد اﯾــﻦ ﺻﻨﻌــﺖ ﮔﻔــﺖ: اﺷــﺘﻐﺎل زاﯾــﻰ، ﺳــﺎزوﮐﺎر و ﺑﺴﺘﺮﺳــﺎزى ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻣــﻰ ﺧﻮاﻫــﺪ و ﻣﺸــﮑﻞ ﺑﻬــﺮه ﻫــﺎى ﺑﺎﻧﮑــﻰ ﮐــﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿــﺮ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺑــﻮده ﻧﯿــﺰ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﻪ ﻣــﺮور ﻣﺮﺗﻔــﻊ ﮔــﺮدد، ﺗــﺎ ﺑﺘــﻮان ﻗﺪﻣــﻰ در ﻣﺴــﯿﺮ رﻓــﻊ رﮐــﻮد اﯾــﻦ ﺻﻨﻌــﺖ ﺑﺮداﺷــﺖ. وى ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑــﻪ ﭼــﻮب ﭘﻼﺳــﺖ ﺑــﺮاى اوﻟﯿــﻦ ﺑــﺎر در اﯾــﺮان ﺗﺠــﺎرى ﺷــﺪه و ﺑــﻪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ رﺳــﯿﺪه اﺳــﺖ، ﮔﻔــﺖ: ﭼــﻮب ﭘﻼﺳــﺖ در ﻧﻤــﺎى ﺑﯿﺮوﻧــﻰ ﮐﺎرﺑــﺮد دارد و در ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺳــﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣــﺎ ﻣﻘــﺎوم اﺳــﺖ و از ﺿﺎﯾﻌــﺎت ﮐﺸــﺎورزى ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣــﻰ ﮔــﺮدد. ﺟﻤﯿﻠــﻰ ﺑــﺎ اﺷــﺎره ﺑــﻪ اﻫﻤﯿــﺖ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻣﺤﯿــﻂ زﯾﺴــﺖ در ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺷــﺮﮐﺖ ﻧﯿــﻞ اﻓــﺰان ﺗــﻮس اﻓــﺰود: ﻋﻤــﻸ ﺑــﺮاى ﺗﻮﻟﯿــﺪ اﯾــﻦ ﻣﺤﺼــﻮل ﻫﯿــﭻ درﺧﺘــﻰ ﻗﻄــﻊ ﻧﻤــﻰ ﮔــﺮدد و ﺟﻨﮕﻠــﻰ از ﺑﯿــﻦ ﻧﻤــﻰ رود، ﺑــﻪ ﻫﻤﯿــﻦ دﻟﯿــﻞ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﺻﻨﺎﯾــﻊ ﺳــﺒﺰ ﻧﯿــﺰ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ.

   

  کلید واژه ها
  ﺑﻬﺮه ﻫﺎى ﺑﺎﻧﮑﻰ و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﻰ
  نظرات
  اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید. اولین نظر را شما ارسال کنید.
  ارسال نظر  مطالب مرتبط